Stiftelsen
Om stiftelsen

images/1/images/1/2013-10/kartbild.jpgSparbanksstiftelsen Norrland har i över 20 år verkat för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas.
Vårt främsta syfte är att främja sparsamhet i Sverige. Det gör vi genom att vara goda ägare i Swedbank.
Men vi värnar även om kulturens, idrottens och näringslivets fortsatta utveckling i Västerbotten och Västernorrland, och vi uppmuntrar unga talanger inom dessa områden genom att ge dem bättre förutsättningar att nå sina mål.

Sparbanksstiftelsen Norrlands bedriver verksamheten i Västerbotten och Västernorrland. Vår ambition är att tillsammans med landets övriga sparbanksstiftelser vara en stark och långsiktig ägare i Swedbank AB, och målet är att öka ägandet i banken de närmaste åren. Det vi vill uppnå med vårt ägande är att uppmärksamma bankens verksamhet och utveckling gällande lönsamhet, risker, kundnöjdhet, lokal förankring och opinionsbildning för sparandets villkor och betydelse.

Utöver vårt huvudsakliga ändamål vill vi inom vårt verksamhetsområde även verka för att stödja regional utveckling genom att främja näringsliv, forskning, utbildning och kultur.
Dessutom vill vi stödja lokal och regional verksamhet i Swedbank och därmed medverka till goodwill och PR för banken.

Bakgrund
Sparbanksstiftelsen Norrland bildades under bankkrisen 1991, efter beslut av huvudmännen i dåvarande Sparbanken Norrland. Bildandet av stiftelsen var ett led i bankens ombildning till bankaktiebolag.
Året därpå gick Sparbanken Norrland och tio andra nybildade regionala sparbanker samman med Sparbankernas Bank genom fusion. Den nya banken bytte namn till Sparbanken Sverige AB och stiftelsen erhöll i samband därmed aktier i Sparbanken Sverige AB.
Efter fusionen 1997 mellan Sparbanken Sverige AB och Föreningsbanken AB bytte banken namn till Föreningssparbanken AB. 2006 beslutades om namnändring till Swedbank AB.

År 2008 bildades Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse. 25 mkr avsattes med uppgift "att främja företagsutveckling i Västerbotten och Västernorrland genom tillförande av riskkapital i utvecklingsbara företag med säte och verksamhet inom de båda länen och företag med planerad verksamhet i något av länen".

Den internationella bankkrisen som inleddes i slutet av 2008 slog hårt mot landets sparbanksstiftelser. Händelseutvecklingen i det gemensamma förvaltningsbolaget under våren 2009 gjorde att våra tillgångar minskade dramatiskt.
Det var en kalldusch och det försatte oss i en tråkig situation som bland annat innebar att vi inte kunde genomföra ett planerat treårigt 100-miljonersprogram för tillväxt inom fem prioriteringsområden, riktat till vår region. Vi tvingades även att sluta bevilja bidragsansökningar. Vårt främsta fokus blev att övervintra finanskrisen.

Framtid
Sedan dess har stiftelsen fått tänka nytt. Vi har anpassat verksamheten, vi har satt nya mål, och i dag har vi en stabil verksamhet som växer sig allt starkare.
Bidragsverksamheten har fått en ny inriktning, bättre inriktad på prioriterade områden och baserat på de ekonomiska förutsättningar som stiftelsen numera verkar under.

Vi må ha en lång väg kvar tills vi når samma nivåer som under den verkliga storhetstiden, men tålmodigt tar vi oss dit igen.